40
   Wednesday
   49 / 33
   Thursday
   43 / 32
   Friday
   41 / 30