33
   Wednesday
   34 / 16
   Thursday
   17 / 11
   Friday
   25 / -2