76
   Wednesday
   89 / 68
   Thursday
   86 / 64
   Friday
   83 / 63